אתם כאן: עמוד הבית מדריכים תיקון 41 - חוק המע"מ

תיקון 41 - חוק המע"מ

ביום 6 ביוני 2011 התקבל בכנסת לאחר קריאה שלישית תיקון מס' 41 לחוק מע"מ.

1. בהתאם לתיקון בחוק שונה סעיף 24 לחוק מע"מ, ומעתה החיוב במע"מ אצל נותני שירותים שמחזור העסקאות השנתי שלהם נמוך מ- 15 מיליון ₪, אינו עוד מיד לאחר נתינת השירות, אלא רק עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל בלבד, כלומר על בסיס מזומן.

חוק המע"ממועד הוצאת חשבונית המס נקבע על פי הוראת סעיף 46 לחוק מס ערך מוסף(סעיף 46 לחוק מע"מ צורף כנספח ב' לחוזה זה). מאחר וסעיף זה לא תוקן ומאחר ועל פי תיקון 41 לחוק מס ערך מוסף השתנה מועד החיוב במס משתמע כי במקרה והעוסק עומד בהוראת סעיף 24 החדש לחוק מע"מ תוצא חשבונית המס תוך 14 יום התמורה. ממועד  קבלת ורק על סכום התמורה.

2. סייג חשוב: מדובר רק על נותני שירותים שמחזור העסקאות שלהם נמוך מ- 15 מליון ₪ בשנה.

לגבי נותן שירותים (יש לשים לב לכך ששני התנאים מצטברים) שמחזור העסקאות שלו עולה על 15 מיליון ₪ בשנה וחלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י"א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973, לא יחול שינוי מהמצב הקיים היום. על מנת להבהיר את האמור לגבי נותני שירותים מהסוג הזה שונה סעיף 29 לחוק שקבע כיצד יחול החיוב במס על נתינת השירות אצל נותני שירותים מהסוג הזה.

3. חשוב מאוד: לשים לב להוראות סעיף 17 (א)(2) להוראות ניהול ספרים לפיה במידה ורוצים להוציא את החשבונית לפי המועדים שנקבעו בחוק מע"מ (ולא מיד עם נתינת השירות)- יש לרשום את פרטי  השירות ב "ספר הזמנות".

4.  לנוחיותכם הגדרת המונח שירות בחוק מע"מ הינה כדלהלן: "על עשייה בתמורה למען הזולת שאיננה מכר, לרבות עסקאות אשראי והפקדת כסף ובחבר בני אדם – גם עשיה כאמור למען חבריו אף ללא תמורה או בתמורת דמי חבר. עבודת עובד איננה בגדר שירות למעבידו.

יש לשים לב שהשכרת נכס,נדל"ן ושאינו נדל"ן, כלולה בהגדרת  מכר ולפיכך מוצאת מתוקף תיקון 41 לחוק מע"מ.

למעוניינים לפירוט וייעוץ נוסף, אנא פנו ישירות בהודעת דוא"ל: vladimir [AT] zn-cpa.com.