אתם כאן: עמוד הבית חדשות שידור נתוני הדו"ח השנתי של יחידים למס הכנסה באמצעות האינטרנט

שידור נתוני הדו"ח השנתי של יחידים למס הכנסה באמצעות האינטרנט

רשות המיסים הודיעה על אפשרוך לשידור נתוני הדו"ח השנתי של יחידים למס הכנסה באמצעות האינטרנט.

במסגרת תיקון 161 לפקודת מס הכנסה נקבע כי החל מדוחות לשנת המס 2008  נדרש כל יחיד החייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, שהייתה לו במהלך אותה שנה הכנסה מעסק, ממשכורת או מחקלאות, להגיש את הדוח השנתי באופן מקוון.

דוח ייחשב כדוח מקוון אם שודר באחד מהאמצעים הבאים:

  • דוח ששודר באמצעות מערכת המחשב של רשות המיסים (שע"מ) על ידי מייצגים (רואי חשבון, יועצי מס או עורכי דין) המחוברים למחשב שע"מ.
  • דוח ששודר באמצעות האינטרנט.

ב-20 באוקטובר 2009 תפתח האפשרות להזנת נתוני הדוח השנתי ליחידים באופן מקוון, באמצעות האינטרנט. החל ממועד זה נדרש כל יחיד העונה על הדרישות לעיל להגיש את הדוח השנתי באופן מקוון.

דוחות שיוגשו עד למועד זה, ניתן להמשיך ומלא באופן ידני.

היישום להגשת דוחות מקוונים באמצעות אתר האינטרנט, יופיע באתר האינטרנט של רשות המיסים שכתובתו www.mof.gov.il/tax תחת השם "שידור נתוני דוח שנתי למס הכנסה ליחיד".

במסגרת היישום יתבקש היחיד למלא את נתוני הדוח (טופס 1301) - "דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2008" באופן מקוון.

בסיום התהליך יש להדפיס את טופס הדוח שמולא, המופק מהיישום, לחתום, לצרף את כל הצרופות והמסמכים ולהגיש למשרד השומה.