אתם כאן: עמוד הבית מאמרים הטעות של בעלי העסקים ביחס לחיובי ארנונה בשנת 2021

הטעות של בעלי העסקים ביחס לחיובי ארנונה בשנת 2021

הטעות הנפוצה של בעלי העסקים ביחס לחיובי הארנונה בשנת 2021.

מגפת הקורונה הסבה נזקים משמעותיים לעסקים. במטרה להקל, התקינה המדינה תקנות להפחתת חיובי הארנונה עד כדי 95% לזכאים לכך. הפחתה זו תחול עד לחודש יוני 2021 וכאן שורש הבעיה.

בעלי עסקים "מתעלמים", מחיובי הארנונה שנשלחו אליהם לשנת 2021 ולא פועלים להפחתתם (נוכח הזכאות הזמנית לאותה הנחה של 95% מחיובי הארנונה בתקופת הקורונה).

עם זאת כאשר תסתיים תקופת הנחת הקורונה "יפגשו" בעלי העסקים חיובי ארנונה גבוהים וסופיים שכבר חלפו המועדים כדין לערער עליהם.

מה עושים?

נערכים בהתאם, בודקים כעת את חיובי הארנונה ופועלים כבר היום.

 

על מבנה ההנחות בארנונה, מוצגת סקירה מספטמבר 2020 וכאמור מאז כבר אושרו התקנות והן מיושמות בפועל.

על הגל השני של ההנחות בארנונה

משרד הפנים אישר הנחה מארנונה לעסקים גם בתקופת הגל השני של מגפת הקורונה – מה היקפה ומה הם התנאים לקבלתה?

הדעה הרווחת היא שבגל השני של הקורונה, כמו בראשון, ניתנת הנחה גורפת של 100% מתשלומי הארנונה לתקופה ממושכת של מספר חודשים, וזאת מבלי שמחזיקי הנכסים יתבקשו לעשות דבר וללא כל קשר למחזור העסקאות ו/או לפגיעה במחזור.

צר לי לאכזב, אולם מידע זה אינו נכון לגבי ההנחה מה ארנונה – לא בגל הנוכחי וגם לא בגל שקדם לו.

נצלול פנימה:

בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4, התש"ף - 2020) להלן: "תקנות ההנחה מארנונה – הגל השני"( הזכאות להנחה בארנונה נקבעה לתקופה שאפשר שתימשך עד ליום 30.6.2021. תקופה זו חולקה לשניים:

• תקופה ראשונה – מיום 2020.6.1 ועד לסוף חודש 12.0202;
• תקופה שנייה – מיום 2021.1.1 ועד לסוף חודש 6.2021.

טרם התקבלה החלטה בדבר אישור ההנחה מארנונה לתקופה השנייה, אולם, כל תקופה משתי התקופות האמורות חולקה אף היא לתקופות ביניים של כחודשיים - בהם נערכת השוואה בין היקף המחזור באותם חודשיים אל מול מחזור העסקאות בתקופה המקבילה בשנה שקדמה (מה שהוגדר כ - 'תקופת הבסיס') תוך בחינת קיומם של תנאים שיפורטו להלן. בהתקיים התנאים לאותם חודשיים שייבדקו תינתן ההנחה מארנונה לתקופת החודשיים העוקבים.

• תקופת הזכאות היא פרק זמן של חודשיים, כאשר התקופה הראשונה היא של החודשים 5-6/2020 וכך הלאה בקפיצה של חודשיים, כאשר כל חודשיים היא תקופת זכאות חדשה ועצמאית.

• התקופה העוקבת היא החודשיים העוקבים לאחר תקופת הזכאות.

• כך למשל אם מדובר בתקופת זכאות לחודשים 2020/10-9 אזי התקופה העוקבת היא החודשים 11-12/2020.

יש לתת דגש לכך שבאופן חריג, התקופה העוקבת לחודשים 5-6/2020 הוגדרה כחודשים 6-8/2020 (שלושה חודשים) וזאת כדי שיהא ניתן לחשב מאותו מועד את התקופות העוקבות בקפיצות של חודשיים שכן ההתייחסות לפטור מארנונה לחודש 2020.5 נכללה כבר בתקופות הפטור מארנונה בגל הראשון של הקורונה.

הנחה מארנונה בשיעור של %95 למי שמחזור עסקיהם הוא עד 200 מיליון ₪ ההנחה תוענק למי שיעמוד בתנאים הבאים באופן מצטבר:

(א) מי שמנהל רשות המיסים קבע לגביו, לפי הוראות סעיף 12 לחוק התוכנית לסיוע כלכלי, כי הוא זכאי למענק סיוע, לגבי תקופה מתקופות הזכאות;
(ב) ההנחה תינתן ביחס לתקופה העוקבת;
(ג) אישור הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים - הרשות המקומית קיבלה אישור מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, בהתאם לנתוני רשות המיסים, כי המחזיק זכאי להנחה לפי תקנה זו;
(ד) ירידה של %60 במחזור העסקאות - מחזור העסקאות בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס, בסכום העולה על %60 ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס (כלומר, ירידה של יותר מ –60% במחזור);
(ה) הגשת בקשה מקוונת להנחה מארנונה לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים - הטופס המקוון נמצא באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה, וכולל פרטי זיהוי של המחזיק בנכס, פרטי הנכס שבגינו מבוקשת ההנחה, פרטי הרשות המקומית שבתחומה נמצא הנכס ופרטים נוספים הנדרשים לשם בחינת עמידתו של המבקש בתנאי הזכאות למתן הנחה;

חשוב להדגיש כי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים רשאית להורות למחזיק בנכס לצרף מסמכים לבקשת ההנחה.

מבחינת התהליך עצמו, על המחזיק בנכס לציין בבקשה שהוא מגיש, כי הוא מסכים להעברת מידע מרשות המיסים, מהרשות המקומית שבתחומה הנכס שבו הוא מחזיק, וכן מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, מידע שיידרש לשם בחינת עמידתו בתנאי הזכאות למתן הנחה בארנונה.

המחזיק בנכס, מבקש ההנחה מארנונה, יכול להגיש את בקשתו באופן נפרד ביחס לכל תקופה עוקבת ואפשר שהיא תוגש לגבי כמה תקופות עוקבות אך מכל מקום יש להגישה לכל המאוחר עד ליום 31.12.2022.

ההנחה מארנונה בשיעור של 95% למי שמחזור עסקיהם הוא בין 200 – 400 מיליון ש"ח.  ההנחה תוענק למי שיעמוד בתנאים הבאים באופן מצטבר:
(א) ירידה של %80 במחזור העסקאות - מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס בסכום העולה על 80% ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס (כלומר ירידה של 80% במחזור);
(ב) התנאים הנוספים - קיומן של כלל שאר התנאים שלעיל ביחס לעסקים שמחזורם עד 200 מיליון ₪, כלומר תתי סעיפים (א) – (ג) וכן תת סעיף (ה) שלעיל.

הנחה מארנונה בשיעור של 95% לגבי עסק שהחל את פעילותו בשנת 2020, בתקופה שעד ליום 29.2.202. ההנחה תוענק למי שיעמוד בתנאים הבאים באופן מצטבר:
(א) מחזור עסקאותיו בשנת 2020 עולה על 000,18 ₪ ואינו עולה על 100 מיליון ₪ ;
(ב) מחזור עסקאותיו בחודשים ינואר ופברואר 2020 עולה על 1,500 ₪;
(ג) מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בחודשים ינואר ופברואר 2020 ,בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה החדש;
(ד) לעניין החישוב של מחזור העסקאות להשוואה, יראו לעניין פסקה זו את מחזור העסקאות בחודשים ינואר ופברואר 2020 כמחזור עסקאותיו בתקופה שמיום תחילת הפעילות ועד יום ד' באדר התש"ף (29 בפברואר 2020), כשהוא מחולק במספר חודשי הפעילות בחודשים ינואר ופברואר 2020 ומוכפל ב-2. נבהיר, כי ההכפלה בשתיים היא מהטעם שבחינת הירידה בהכנסות נבחנת ביחס לתקופות של חודשיים בכל פעם;
(ה) הוא הגיש דוח תקופתי לפי סעיפים 67 ,67א או 71א לחוק מס ערך מוסף, לגבי תקופת הזכאות, או הצהרה לפי תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, לשנת המס שתקופת הזכאות חלה בה, לפי העניין, אם היה חייב בהגשתם לפי חוק מס ערך מוסף;

לקבלת התמונה השלמה ביחס לפרשנות המלאה יש כמובן לקרוא את תקנות ההנחה מארנונה, הגל השני, ביחד עם ההוראות (הוראת שעה), התש"ף-2020;

סוף דבר - ההנחה שנקבעה אינה גורפת, היא תלויה בלא מעט תנאים ובכלל זה בירידה משמעותית במחזור העסקי בהשוואה לאותם חודשים בשנה הקודמת, בהגשת בקשה, באישורים שונים ובבחינה מחודשת כל חודשיים, לתקופת החודשיים הבאים.

מי שיעמוד בכל התנאים יהא זכאי להנחה בארנונה לתקופה שעד לסוף שנת 2020 ואפשר שתקופה זו תוארך, באישור ועדת הכספים של הכנסת גם עד לסוף חודש 6/2021.

המנגנון שנקבע להנחה מארנונה אינו פשוט אך בסופו של יום יהיה בו בכדי לאפשר לבעלי עסקים רבים "חיסון של הרגעה" ואפשרות לארגון, תכנון תקציבי וניהולי יעילים.

===

הבהרה: אין בדברים האמורים מבחינת יעוץ משפטי וחובה להתייעץ עם עורך דין.

מחלקת המיסוי המוניציפלי במשרד נתן מאיר ושות' מורכבת מצוות עורכי דין בעלי ניסיון רב שנים בתחום בהובלתו של עו"ד ערן פייביש, אשר מייצג, בין היתר, רשויות מקומיות, ותאגידים מהמובילים בישראל - לפרטים נוספים והמאמר המלא.